STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PERFUZJONISTÓW

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

 

 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie „Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów”, w wersji skróconej używające nazwy „PSP”, zaś w dalszej części Statutu nazywane „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 3. 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 • 2
 1. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 2. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 3
 1. 1. Stowarzyszenie ma prawo używania okrągłej pieczęci z napisem: „Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów” – „Zarząd Warszawa”, a w kontaktach międzynarodowych okrągłej pieczęci z napisem: „Polish Society of Perfusion” – „Board Warsaw”.
 2. 2. Obie pieczęcie są równoważne.
 • 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 • 5
 1. 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich Członków.
 2. 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich Członków.
 • 6

Stowarzyszenie może posiadać organ prasowy oraz serwis internetowy.

 

 • 7
 1. 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
 2. 2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

 • 8

 

 1. 1. Stowarzyszenie zrzesza osoby, które zawodowo i samodzielnie udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
 2. a). prowadzenia krążenia pozaustrojowego;
 3. b). pozapłucnego oddychania;
 4. c). technik i urządzeń wspomagających i zastępujących pracę serca i płuc.
 5. 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także perfuzjoniści odbywający szkolenie zawodowe i nie udzielający jeszcze samodzielnie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych perfuzjonistów;
 2. 2. dążenie do prawnej regulacji zawodu perfuzjonisty;
 3. 3. opieka merytoryczna nad młodymi kadrami perfuzjonistów;
 4. 4. przygotowywanie i organizowanie kursów kwalifikacyjnych dla perfuzjonistów oraz innych form szkoleń i kursów kończących się wydaniem odpowiedniego dokumentu świadczącego o jego ukończeniu w postaci zaświadczenia lub certyfikatu;
 5. 5. zapewnienie podstawowej pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia w sprawach wynikłych w związku z wykonywaniem zawodu perfuzjonisty;
 6. 6. promowanie przestrzegania etyki zawodowej.
 • 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. 1.współdziałanie z organami państwowymi oraz organizacjami politycznymi, społecznymi, jednostkami gospodarczymi i budżetowymi;
 2. 2. współpracę z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi perfuzjonistów;
 3. 3. reprezentowanie perfuzjonistów poza granicami Polski;
 4. 4. organizowanie i popieranie wymiany doświadczeń w zakresie zawodowym;
 5. 5. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej;
 6. 6. prowadzenie działalności popularyzatorskiej w formie portalu internetowego;
 7. 7. organizowanie forum wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnym gronie specjalistów zajmujących się prowadzeniem krążenia pozaustrojowego i pozapłucnego oddychania.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 11

 

 1. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 2. 2. Stowarzyszenie posiada Członków:
 3. a). zwyczajnych;
 4. b). wspierających;
 5. c). honorowych
 • 12
 1. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna:
 2. a). będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. b). cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej;
 4. c). posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych;
 5. d). która złożyła deklarację członkowską w formie pisemnej;
 6. e). spełnia warunki wskazane w § 8 Statutu.
 7. 2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
 8. 3. Od negatywnej decyzji Zarządu podjętej w formie uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków wydana w tej sprawie jest ostateczna.

 

 • 13
 1. 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 2. a). czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 3. b). korzystania z dorobku Stowarzyszenia oraz uczestniczenia we wszystkich formach jego działalności;
 4. c). zgłaszania opinii, wniohsków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 5. d). występowania z projektami uchwał;
 6. e). korzystania z pomocy organizacyjnej i merytorycznej Stowarzyszenia;
 7. f). zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 8. 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 9. a). brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 10. b). przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia;
 11. c). regularnego opłacania składek członkowskich;
 12. d). udziału w Walnym Zebraniu Członków oraz posiedzeniach władz Stowarzyszenia, do których zostali wybrani;
 13. e). przestrzegania zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego oraz etyki związanej z wykonywaną pracą zawodową;
 14. f). dokonania rejestracji danych w bazie członków Stowarzyszenia prowadzonej przez Stowarzyszenie, w szczególności poprzez wskazanie danych takich jak: aktualnego adresu kontaktowego, w tym adresu poczty elektronicznej, daty otrzymania dyplomu, miejsca zatrudnienia, daty urodzenia; założenia konta na portalu perfuzia.pl i aktywnego korzystania z portalu.
 • 14
 1. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. 2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
 3. 3. Od negatywnej decyzji Zarządu podjętej w formie uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków wydana w tej sprawie jest ostateczna.
 4. 4. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 5. 5. Członkowi wspierającemu przysługują prawa określone w § 13 ust. 1, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 • 15
 1. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. 2. Nadanie godności „Członka Honorowego” następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 3. 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 4. 4. Członkowi honorowemu przysługuje prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków oraz w posiedzeniach Zarządu.
 • 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 1. 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia;
 2. 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;
 3. 3. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
 4. 4. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
 5. a). nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy;
 6. b). nieprzestrzegania przepisów Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
 7. c). zaprzestania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 1 roku;
 8. d). działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

 • 17
 1. 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.
 2. 2. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie w terminie 60 dni od dnia wniesienia odwołania.
 3. 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

          ROZDZIAŁ IV

          STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 • 18

 

 1. 1. Władze Stowarzyszenia stanowią:
 2. a). Walne Zebranie Członków;
 3. b). Zarząd;
 4. c). Komisja Rewizyjna.
 5. 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 6. 3. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, które odbywa się w głosowaniu tajnym.
 7. 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
 8. a). w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków;
 9. b). w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później – bez względu na liczbę Członków uprawnionych do głosowania.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • 19
 1. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. a). z głosem stanowiącym - Członkowie zwyczajni;
 4. b). z głosem doradczym - Członkowie wspierający i Członkowie honorowi.
 5. 3. Walne Zebranie Członków jest zwyczajne lub nadzwyczajne.
 6. 4. Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej 1 raz w roku.
 7. 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków co najmniej 30 dni przed terminem, zawiadamiając Członków pisemnie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 20
 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 3. a). z własnej inicjatywy;
 4. b). na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 5. c). na pisemne żądanie co najmniej 15 Członków.
 6. 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania określonego w ust.2.
 7. 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia Członków co najmniej 30 dni przed terminem, zawiadamiając Członków pisemnie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. 1. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
 2. 2. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. 3. uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 4. 4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. 6. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;
 7. 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 8. 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 9. 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 10. 10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD

 • 22
 1. 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. 2. Zarząd składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród członków prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. 4. Uzupełnienie składu Zarządu następuje poprzez dokooptowanie członków. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania członka, przy czym zakres kooptacji nie może przekroczyć ¼ składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
 • 23
 1. 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 4 miesiące w ciągu roku.
 2. 2. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 3. 3. Tryb działania Zarządu określa regulamin.
 • 24

         Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 2. 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków;
 3. 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 4. 4. uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;
 5. 5. ustalanie wysokości składek członkowskich, zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;
 6. 6. przedkładanie sprawozdania finansowego Walnemu Zebraniu Członków;
 7. 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 8. 8. przyjmowanie i skreślanie Członków;
 9. 9. organizowanie i prowadzenie działalności;
 10. 10. wyrażanie zgody na rozłożenie na raty spłaty przez Członka Stowarzyszenia zaległej składki członkowskiej;
 11. 11. wyrażanie zgody na zawieszenie obowiązku płacenia przez Członka Stowarzyszenia składek członkowskich na okres do 12 miesięcy.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 • 25

 

 1. 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. 2. Komisja składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 3. 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. 4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje poprzez dokooptowanie członków. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania członka, przy czym zakres kooptacji nie może przekroczyć 1/3 składu Komisji Rewizyjnej pochodzącej z wyboru.
 5. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
 6. 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 7. 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 8. 8. Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

 • 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. 1. kontrolowanie działalności Zarządu, w tym przeprowadzanie kontroli finansowej dwa razy do roku;
 2. 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 3. 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
 4. 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 5. 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

  

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 27

 

      Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. 1. ze składek członkowskich;
 2. 2. darowizn, spadków, zapisów;
 3. 3. dochodów z własnej działalności;
 4. 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 5. 5. ofiarności publicznej.

               

 • 28
 1. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 4. a). działalności wydawniczej PKD 58.1;
 5. b). reklamy PKD 73.1;
 6. c). działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.3;
 7. d). pozaszkolnych form edukacji PKD 85.5.
 • 29
 1. 1. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd.
 2. 2. Do zawierania umów lub składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • 30

 

 1. 1. Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu, zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później – bez względu na liczbę Członków uprawnionych do głosowania, pod warunkiem, że sprawa tych zmian znajdzie się w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 2. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. 3. W sprawach dotyczących Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

 

banner zjazd

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Perfuzjoniści

pragniemy poinformować, iż w dniach 24 - 25 listopada 2018 roku odbędzie

się Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów.Spotykamy się w hotelu Ibis Warszawa Stare Miasto ul. Muranowska 2,
rozpoczynamy o godzinie 11.30

Program Ramowy Zjazdu

11.30 Rozpoczęcie Zjazdu
   Prezes Zbigniew Leszczyński
11.40 Sesja Naukowa 
14.00 Lunch
15.00 Sesja zamknięta :
      Zmiana Statutu - omówienie i głosowanie
     Spraw Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów
17.00 Zakończenie Zjazdu
19.00 Uroczysta kolacja dla uczestników i zaproszonych Gości

Osoby zaineresowane wygłoszeniem prezentacji prosimy o zgłoszenia oraz tytuł prezentacji

do 25 października,

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe

do dnia 24 października, z informacją o chęci skorzystania z noclegu na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bardzo serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w Zjeździe , będzie okazja do spotkania, wymiany doświadczeń oraz koniecznego głosowania zmian w Statucie PSP zgodnie z Ustawą.

Najserdeczniej zapraszamyZarząd
Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów

17 maja 2018 roku, jako zwieńczenie, przeszło półrocznej, ciężkiej pracy, dokonał się końcowy akcent kursu kwalifikacyjnego czyli egzamin dla perfuzjonistów. Przystąpiło do niego 21 osób. Ostatecznie certyfikowano 20.

Bardzo dziękuję Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej Panu prof. dr hab. n. med. Jackowi Różańskiemu, za poświęcony czas i trud w egzaminowaniu naszych Koleżanek i Kolegów. Serdecznie dziękuję również Panu prof. dr n. med. Bohdanowi Maruszewskiemu - Członkowi Komisji Egzaminacyjnej, za wyrozumiałość i szacunek dla wszystkich zdających egzamin. Dziękuję Kierownikowi Kursu kwalifikacyjnego w osobie Kolegi Jarka Szymańskiego za całokształt działań związanych z jego organizacją i pracą w Komisji Egzaminacyjnej. Dziękuję też pozostałym Członkom Komisji Egzaminacyjnej w ososbach Piotra Olszewskiego - Wiceprezesa PSP, i Andrzeja Jelonka - Sekretarza PSP, za przygotowanie niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z procedurą egzaminowania, oraz za jej sprawne realizowanie. Dziękuję też w szczególny sposób Agnieszce Bocheńskiej za ogrom pracy, jaką wykonała, prowadząc biuro egzaminu i rozwiązując pojawiające się problemy z dokumentacją papierową.

Wreszcie - dziękuję i Wam Koleżanki i Koledzy, którzy przyjechaliście na egzamin by potwierdzić w sposób formalny swoje umiejętności. Dziękuję za należyte przyswojenie wiedzy i poważne potraktowanie całego przedsięwzięcia.

U progu samodzielnej pracy, życzymy Wam samych sukcesów i olbrzymiej satysfakcji, jaką niewątpliwie mamy z wykonywania tego zawodu. Bądźcie przykładem perfuzjonistów - profesjonalistów, którzy są dociekliwi, głodni wiedzy, chcą się szkolić.

                                        W imieniu Zarządu

Zbigniew Leszczyński - Prezes PSP

Sznowne Koleżanki Szanowni Koledzy

Chciałbym przypomnieć, iż jutro odbędzie się egzamin kończący kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów.

Naszym najmłodszym adeptom perfuzji w imieniu Zarządu życzę samych bardzo dobrych wyników. Myślę też, że cała polska perfuzja będzie za Was jutro trzymać kciuki.

pozdrawiam

Andrzej Jelonek - Sekretarz PSP

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy

Poniżej zamieszczamy treść USTAWY o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia 1 sierpnia 2017 r. Dz.U. 2017 Poz. 1473. Ponieważ w ustawie mowa jest o zawodach medycznych dotyczy ona także perfuzjonistów, którzy zostali zaklasyfikowani do grupy 10.

 

EBCP

Znajdź nas na

facebook google+ twitter