EGZAMIN EBCP- EUROPEJSKI CERTYFIKAT PERFUZJI SERCOWO-NACZYNIOWEJ

CELE:
EBCP powstało, aby zjednoczyć europejskich perfuzjonistów w ich dążeniu do osiągnięcia jednolitych standardów w zakresie szkoleń i zawodowego statusu.
Aktualnie istnieje pewna różnorodność standardów, norm w szkoleniu i poziomów kompetencji perfuzjonistów. Celem niniejszego postępowania egzaminacyjnego oraz programu uwierzytelniającego jest ustanowienie wspólnego podstawowego standardu kompetencji we wszystkich krajach, które przyjęły Podstawy i Wytyczne określone przez Europejską Radę Perfuzji Sercowo-Naczyniowej (EBPC) w obszarze programów szkoleniowych.

W chwili obecnej Uwierzytelnienie nie jest obowiązkowe, jednak zalecane jest, aby wszyscy potencjalni pracodawcy wyszkolonych perfuzjonistów upewnili się, że osoba, którą zatrudniają posiada wystarczające umiejętności do bezpiecznego prowadzenia perfuzji sercowo-naczyniowej.

Postępowanie egzaminacyjne przeznaczone jest jedynie dla aktywnych zawodowo klinicznych perfuzjonistów sercowo-naczyniowych.

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE

Aplikanci chcący przystąpić do postępowania egzaminacyjnego muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Aplikanci muszą mieć ukończony program szkoleniowy uznawany przez Radę Egzaminacyjną oraz złożyć razem z aplikacją certyfikat ukończenia szkolenia i rejestr przeprowadzonych zabiegów.
 2. Aplikanci muszą mieć minimum 2-letni staż w perfuzji klinicznej.
 3. Aplikanci muszą w chwili obecnej uprawiać perfuzję kliniczną.
 4. Aplikanci muszą złożyć rejestr zabiegów, który potwierdza, że:
  • Aplikant przeprowadził minimum 100 perfuzji klinicznych.
  • Aplikant jest kompetentny w zakresie unikania i radzenia sobie z wypadkami perfuzyjnymi.
  • Aplikant może ustalić i stosować szeroką gamę powszechnie używanego sprzętu do prowadzenia krążeń pozaustrojowych oraz wsparcia zabiegów.


PROCEDURA APLIKACJI

Aplikacje muszą zostać wysłane listem poleconym do Sekretarza Generalnego EBCP na adres podany w formularzu aplikacyjnym z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż osiem tygodni od daty postępowania egzaminacyjnego.
Wymagany minimalny czas praktyki perfuzji klinicznej do momentu postępowania egzaminacyjnego wynosi 2 lata; zaświadczenie o tym musi zostać przesłane wraz z aplikacją.
Podkomisja Uwierzytelniająca sprawdzi ważność wszystkich dokumentów, a następnie powiadomi aplikanta o jego dopuszczeniu do postępowania egzaminacyjnego. Aplikanci otrzymają pocztą kartę zgłoszeniową, którą należy przynieść na postępowanie egzaminacyjne.

Aplikacja musi zawierać następujące elementy:

 1. Wypełniony formularz aplikacyjny. Ważne jest, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania - nie zostawiać żadnych pytań bez odpowiedzi. Jeżeli jakiekolwiek pytanie nie dotyczy aplikanta, należy wpisać "nie dotyczy" lub "N/A".
 2. Dwa zdjęcia paszportowe aplikanta podpisane na odwrocie. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe.
 3. Oryginalny certyfikat potwierdzający ukończenie programu szkoleniowego uznawanego przez Radę ? dokumenty zostaną zwrócone pocztą poleconą. Nie należy przesyłać kserokopii oryginalnych certyfikatów.
 4. Rejestr zabiegów, który musi zostać podpisany przez Promotorów oraz Dyrektora Programu.
 5. Czek za opłatę egzaminacyjną wystawiony w funtach sterlingach przez brytyjski bank lub euroczek w funtach sterlingach.


Jeżeli aplikant nie jest w stanie podejść do postępowania egzaminacyjnego w wyznaczonym terminie z powodu złego stanu zdrowia lub innych powodów uznawanych przez Radę, zostanie wyznaczony dla niego następny możliwy termin bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty. Jeżeli aplikant odwoła swój wniosek o uczestnictwo w postępowaniu egzaminacyjnym 80% opłaty zostanie mu zrefundowane.

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE

Postępowanie egzaminacyjne składa się z trzech części - pisemnej, praktycznej i ustnej - egzamin odbywać się będzie w języku europejskim używanym podczas szkolenia, które przeszedł kandydat.
Podkomisja Uwierzytelniająca może według swojego uznania zmodyfikować elementy postępowania egzaminacyjnego w kontekście przyszłych trudności, które mogą pojawiać się w odniesieniu do konkretnych krajów.


Egzamin pisemny
Egzamin pisemny będzie się składał ze 100 pytań wielokrotnego wyboru i trwać będzie maksymalnie trzy godziny. Pytania będą dotyczyły:

 1. Anatomii i patologii
 2. Fizjologii
 3. Farmakologii
 4. Techniki perfuzji

Egzamin pisemny może zostać poprzedzony egzaminami: praktycznym i ustnym, które występują jako egzaminy końcowe w uznawanym programie szkoleniowym.

Egzamin praktyczny
Egzamin praktyczny ma na celu ocenę posługiwania się przez kandydata technikami bezpieczeństwa oraz unikania i radzenia sobie z wypadkami perfuzyjnymi. Egzamin może odbyć się podczas programu szkoleniowego jako część egzaminu końcowego. Jeżeli wyznaczony jest na termin późniejszy, musi odbyć się w szpitalu, w którym zatrudniony jest kandydat. Będzie dwóch egzaminatorów: jeden - zaproszony przez program szkoleniowy lub naczelnego perfuzjonistę kandydata; drugi - musi być zarekomendowany przez krajowe stowarzyszenie perfuzjonistów do roli egzaminatora i/ lub obserwatora a następnie zaakceptowany przez Podkomisję Uwierzytelniającą EBPC.

Egzamin ustny
Egzamin ustny może być przeprowadzony razem z egzaminem praktycznym będącym częścią egzaminu końcowego uznawanego programu szkoleniowego.
Egzamin ustny może być również przeprowadzony osobno, w tych krajach, gdzie wymagania krajowego stowarzyszenia perfuzjonistów uznają to za konieczne.
Egzamin ustny nie będzie krótszy niż 45 minut.
Jeżeli egzamin ustny będzie przeprowadzony razem z egzaminem praktycznym będącym częścią egzaminu końcowego uznawanego programu szkoleniowego, pozostaną ci sami egzaminatorzy co w egzaminie praktycznym. Jeżeli egzamin ustny przeprowadzony będzie w terminie późniejszym, a krajowe stowarzyszenie perfuzjonistów uzna to za konieczne,
przynajmniej jeden egzaminator musi być zaproponowany przez krajowe stowarzyszenie Perfuzjonistów, jako egzaminator EBCP i wybrany przez Podkomisję Uwierzytelniającą EBPC.
Egzaminator zada przynajmniej trzy zasadnicze pytania.


ECCP (Europejski Certyfikat Perfuzji Sercowo-Naczyniowej)
Przed przyznaniem certyfikatu EBCP kandydat musi pomyślnie zdać wszystkie trzy egzaminy (pisemny, ustny i praktyczny).
W przypadku nie zaliczenia egzaminu pisemnego EBCP, postępowanie egzaminacyjne musi zostać powtórzone w następnym roku.
W przypadku nie zaliczenia egzaminów: ustnego i/ lub pisemnego, mogą one zostać powtórzone zgodnie z programem krajowego stowarzyszenia lub szkoleniowym w zależności od tego, który z nich się stosuje. W przypadku nie zdania jednego z powyższych egzaminów program szkoleniowy wymaga, aby kandydat powtórzył zajęcia teoretyczne lub praktyczne, powtórne egzaminy: ustny i/ lub praktyczny muszą odbyć się w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Obserwatorzy
Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny zostaną dobrane przez Podkomisję Uwierzytelniającą we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Chirurgii Klatki Piersiowej oraz Europejskim Stowarzyszeniem Anestezjologów Chirurgii Klatki Piersiowej. Krajowe stowarzyszenie perfuzjonistów, w którym odbywać się będzie postępowanie egzaminacyjne zaproponuje Podkomisji Uwierzytelniającej EBCP obserwatora z ramienia EBCP. Jeżeli zaproponowany obserwator spełnia wymogi EBCP, zostanie on wyznaczony do funkcji obserwatora. Wymogi dla obserwatora:

 • przynajmniej 8-letnie doświadczanie w perfuzji klinicznej
 • w chwili obecnej zatrudnienie w zawodzie perfuzjonisty
 • biegła znajomość języka, w którym odbywa się postępowanie egzaminacyjne
 • aktualny certyfikat ECCP


Zasady postępowania egzaminacyjnego - egzamin pisemny

 1. Kandydat powinien przybyć przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem postępowania egzaminacyjnego, aby mieć czas na zarejestrowanie się.
 2. Karty zgłoszeniowe i inne dokumenty potwierdzające tożsamość będą sprawdzane przez personel egzaminacyjny, kandydat, który nie okaże swojej karty zgłoszeniowej nie zostanie dopuszczony do postępowania egzaminacyjnego i nie dostanie refundacji opłaty egzaminacyjnej.
 3. Kandydaci muszą przynieść na egzaminy własne materiały do pisania i kreślenia - przedmioty te zostaną sprawdzone przez promotora egzaminacyjnego.
 4. Na postępowanie egzaminacyjne przyniesione mogą zostać kalkulatory przeznaczone jedynie do wykonywania działań matematycznych - zostaną one również sprawdzone przez promotora egzaminacyjnego i mogą zostać niedopuszczone, jeżeli uznane zostaną za niezgodne z normami.
 5. Wszystkie prace na brudno muszą być wykonywane na specjalnie do tego celu przeznaczonych kartkach.
 6. Żadne kartki lub książki nie mogą zostać wniesione do sali egzaminacyjnej.
 7. Żadne materiały, oprócz tych narzędzi do pisania i kreślenia należących do kandydatów, nie mogą być wyniesione z sali egzaminacyjnej.
 8. Palenie w sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu jest niedozwolone.
 9. Jeżeli kandydat musi opuścić salę z istotnych powodów, jest on zobligowany do podniesienia ręki w celu zasygnalizowania tego faktu promotorowi egzaminacyjnemu, który zapewni odpowiednią osobę do towarzyszenia kandydatowi poza salą.
 10. Jakiekolwiek porozumiewanie się między kandydatami w czasie egzaminu będzie skutkowało dyskwalifikację.
 11. Promotor egzaminacyjny ma prawo do rozsadzenia kandydatów, jeżeli uważa to za konieczne.

Wyniki postępowania egzaminacyjnego - egzamin pisemny
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach postępowania egzaminacyjnego w ciągu ośmiu tygodni.


Procedura odwoławcza
Kandydat, który czuje się niezadowolony z wyników egzaminów: pisemnego, praktycznego lub ustnego może zwrócić się, w ciągu 30 dni od daty stempla pocztowego na zawiadomieniu o wynikach do Komisji Akademickiej EBCP z prośbą o ponowną ocenę jego pracy, za co pobrana zostanie opłata. Prośba o ponowną ocenę prac musi jasno określać powody tej decyzji. Refundacja opłat zostanie dokonana wtedy, jeżeli zostanie znaleziony błąd, który zmienia wyniki postępowania egzaminacyjnego. Można zwrócić się z ostatecznym odwołaniem do EBCP, którego decyzja będzie nieodwołalna.

FORMUŁA POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO

Postępowanie egzaminacyjne odbywać się będzie dwa razy w roku w kraju uznającym program. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą egzamin pisemny zostaną poddani egzaminowi ustnemu około 6 miesięcy później. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą egzaminy: pisemny, praktyczny i ustny otrzymają Europejski Certyfikat Perfuzji Sercowo-Naczyniowej.

EBCP

Znajdź nas na

facebook google+ twitter