Celem programu odnawiania certyfikatu prowadzonego przez Europejską Grupę ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej (dalej: EBCP - od ang. The European Board of Cardiovascular Perfusion) jest zapewnienie, że wszyscy perfuzjoniści kliniczni posiadający certyfikat EBCP (Europejski Certyfikat Perfuzji Sercowo-Naczyniowej) po pierwsze są zatrudnieniu, jako perfuzjoniści kliniczni, po drugie są aktywni zawodowo - wykonują minimalną założoną ilość zabiegów krążenia pozaustrojowego (ECC - extracorporeal circulation) w ciągu każdego roku, i po trzecie dokładają starań, aby pogłębiać swoją wiedzę i pozostawać na bieżąco w dziedzinie zagadnień związanych z rozwojem klinicznych i naukowych aspektów zawodu perfuzjonisty.


Wymagania dotyczące odnowienia certyfikatu zostały zmienione od stycznia 2004 roku, aby dostosować je do istniejących europejskich i zagranicznych programów odnawiania licencji. Minimalna ilość punktów, którą trzeba uzyskać została zmniejszona ze 100 do 40 punktów w ciągu roku (szczegółowe informacje zawarte są w następnych paragrafach). Minimalna wymagana rocznie ilość punktów w ramach kształcenia podyplomowego pozostaje taka sama, tj. 40 punktów rocznie. Punkty niezbędne do odnawiania certyfikatu mogą również być zdobywane poprzez piastowanie funkcji przewodniczącego lub moderatora podczas konferencji lub seminariów. Wewnętrzne programy dokształcania zostały doprecyzowane i przygotowana została lista uznawanych konferencji międzynarodowych. EBCP uważa, że wymagania dotyczące odnawiania licencji nie przekraczają poziomu możliwego do osiągnięcia dla perfuzjonisty aktywnego zawodowo.

Wszyscy perfuzjoniści, którzy posiadają Europejski Certyfikat Perfuzji Sercowo-Naczyniowej są zobowiązani do odnawiania licencji, co 3 lata. Okres odnawiania certyfikatu dotyczy roku kalendarzowego, tj. od stycznia do grudnia, np. perfuzjoniści, którzy odnowili licencję we wrześniu 2002, będą zobowiązani do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej ich aktywność kliniczną i kształcenie podyplomowe do krajowych centrów EBCP do grudnia 2005.

Po prawidłowo zakończonym procesie odnawiania licencji każdy perfuzjonista otrzyma kartę odnowienia licencji EBCP zawierającą imię, nazwisko, numer certyfikatu, okres ważności licencji z wyznaczoną datą kolejnego odnowienia. Karta może służyć perfuzjoniści, jako dowód dla pracodawcy, określający okres ważności posiadanej licencji. Nowa karta wydawana będzie każdorazowo przy kolejnych odnowieniach licencji.

Opłata za odnowienie certyfikatu ważnego trzy lata wynosi 16 Euro. Płatność może być dokonana za pomocą karty kredytowej lub czekiem bankowym. Krajowe centra lub stowarzyszenia mogą również organizować wspólne płatności, które mogą być realizowane bankowym przelewem elektronicznym.

Od stycznia 2004 istnieje nowy rejestr licencji dostępny na stronie internetowej EBCP, zawierający listę wszystkich posiadaczy aktualnych licencji EBCP (perfuzjoniści, którzy nie wyrażają zgody na publikację swoich danych powinni zaznaczyć to w odpowiednim miejscu w dostarczonym formularzu odnowienia licencji - formularz nr 1). Rejestr licencji jest dostępny w Europie dla tych, którzy mają prawo wiedzieć, czy perfuzjonista posiada certyfikat EBCP, podtrzymuje swoją wiedzę zawodową i praktyczne umiejętności kliniczne. Szpitale zatrudniające perfuzjonistów mają przywilej dostępu do wydawanych przez EBCP potwierdzeń ważności europejskich licencji ich pracowników.

WYMAGANIE RECERTYFIKACYJNE

I. Wymagania dotyczące zatrudnienia:

Zatrudnienie na stanowisku perfuzjonisty klinicznego musi być potwierdzone poprzez podpis i pieczęć szpitalnego działu personalnego.

W razie braku zatrudnienia na pozycji perfuzjonisty klinicznego:
a. Przerwa z zatrudnieniu w czasie odnawiania licencjido 18 miesięcy: Tymczasowe odnowienie licencji będzie przyznane na jeden rok, podczas, gdy perfuzjonista będzie zobowiązany do odbycia 6 miesięcznego ponownego stażu wprowadzającego do wykonywania perfuzji w zatrudniającej go instytucji i złożenia dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie 30 ECC w rejestrze EBCP potwierdzonych przez przełożonego Kierownika Kliniki/Kierownika Perfuzji.
b. Przerwa z zatrudnieniu w czasie odnawiania licencji powyżej 18 miesięcy do 4 lat: Perfuzjonista będzie zobowiązany do przedsięwzięcia 6 miesięcznego ponownego stażu wprowadzającego do wykonywania perfuzji, złożenia dokumentów poświadczających oraz prawidłowego złożenia pisemnego egzaminu EBCP.
c. Przerwa z zatrudnieniu w czasie odnawiania licencji ponad 4 lata: Perfuzjonista jest zobowiązany do przedsięwzięcia 6 miesięcznego ponownego stażu wprowadzającego do wykonywania perfuzji, przeprowadzona będzie pełna procedura egzaminacyjna zawierająca część pisemną, praktyczną oraz egzamin ustny. Dodatkowo perfuzjonista jest zobowiązany do wykonania 100 ECC.


II. Aktywność kliniczna:

Wymagana jest minimalna ilość 40 punktów rocznie, z których 30 punktów muszą stanowić ECC w kardiochirurgii. Jeśli perfuzjonista nie wykona minimalnej wymaganej ilości 40 ECC w kardiochirurgii, dodatkowe 10 punktów może uzyskać, jak wskazano w tabeli poniżej. Jest to oczywiście możliwość osiągnięcia minimalnej ilości punktów wymaganych do odnowienia licencji poprzez złożenie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie 40 ECC bez innej działalności klinicznej.

ECC w chirurgii serca (minimum 30 punktów/rok)

1 punkt/przypadek

Dodatkowe 10 pkt. można uzyskać za następujące aktywności:

Nadzorowanie wykonania perfuzji

1 punkt/ przypadek

ECC w onkologii

1 punkt/ przypadek

ECC w neurochirurgii

1 punkt/przypadek

ECMO/VAD:

1 punkt/przypadek

Asystowanie przy ECC w OPCAB

? punktu/przypadek

ECC w badaniach

? punktu/przypadek

III. Kształcenie podyplomowe perfuzjonisty:

Wymagane jest minimum 40 punktów rocznie i musi to być działalność udokumentowana. Każda aktywność powinna być wymieniona przy użyciu formularzy II i III wraz ze wskazaniem dowodów w postaci potwierdzeń uczestniczenia w seminariach/konferencjach (lista uczestników lub pokwitowanie rejestracji); kopia publikacji lub doniesienia z datą i tytułem publikacji; potwierdzenie przez Kierownika Perfuzji dla wewnętrznych prezentacji i kursów. Punkty odnowienia licencji są przyznawane są następująco:


Obecność bierna

a. Wewnętrzne konferencje, seminaria, warsztaty

1 punkt

b. Krajowe kongresy, seminaria, warsztaty

4 punkty

c. Międzynarodowe kongresy, seminaria, warsztaty

8 punktów

Obecność aktywna

d. Wewnętrzne prezentacje, seminaria, warsztaty

2 punkty

e. Krajowe prezentacje, seminaria, warsztaty

3 punkty

f. Moderator na krajowym kongresie

3 punkty

g. Międzynarodowe prezentacje, seminaria, warsztaty

5 punktów

h. Moderator na międzynarodowym kongresie

5 punktów

Publikacje

i. Opublikowane streszczenia (abstrakty)

1 punkt

j. Piśmiennictwo bez polityki wydawniczej

4 punkty

k. Piśmiennictwo przestrzegające polityki wydawniczej

8 punktów


20 punktów rocznie za samokształcenie jest przyznawane bez udokumentowania. Taka aktywność jest uznawana przez EBCP, jako wykonywana przez każdego profesjonalnego perfuzjonistę i nie będzie wymagała udowodnienia.
Lista wewnętrznych aktywności, poprzez które można uzyskać punkty została teraz bardziej precyzyjnie określona przez EBCP, aby uznać różnorodne zawodowe działania wykonywane przez perfuzjonistów, które trudno zakwalifikować pod wyjściowymi pojęciami uczestnictwa biernego lub czynnego, a które mają udział w kształceniu perfuzjonisty. Należy wymienić te aktywności w formularzu II.


Wewnętrzne: Własne kształcenie podyplomowe - aktywności

Konsultacje z przełożonymi nt. wybranych przypadków bierna obecność

1 punkt

Dyskusje w małych grupach, konferencje nt. śmiertelności i zachorowalności bierna obecność

1 punkt

Klub czytelniczy bierna obecność 1pkt.; aktywna 2 pkt.

1-2 punkty

Przygotowanie i recenzowanie danych kontroli, jakości bierna obecność

1 punkt

Wykorzystanie elektronicznych baz danych w opiece nad pacjentem bierna obecność

Nie dotyczy rutynowo używanych w codziennej pracy bazy danych

1 punkt /

dokumentacja 10 przypadków

Prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego aktywna obecność

2 punkty/wykład

Piśmiennictwo medyczne (tłumaczenia, prace niezaliczane do autorstwa badawczego) aktywna obecność

2 punkty

Telekonferencje, nieprzygotowane, jako oficjalne kształcenie podyplomowe bierna obecność

1 punkt

Użycie specjalnych materiałów do samokształcenia bierna obecność *

1 punkt* EBCP określa w/w materiały, jako drukowane, nagrywane lub komputerowe materiały instruktażowe, które mogą być używane do podnoszenia wiedzy i które same przez się stanowią planowane kształcenie medyczne. Przykłady takich materiałów dla niezależnego samokształcenia perfuzjonisty, to: programowane teksty, edukacyjne nagrania audio i video, internetowe CME i inne wspomagane komputerowo materiały instruktażowe, które używane są pojedynczo lub w połączeniu z materiałami drukowanymi. Nie zalicza się tu materiałów referencyjnych takich, jak: podręczniki, czasopisma, skrypty, ponieważ są one zawarte w 20 punktach za samokształcenie.

Kongresy krajowe i międzynarodowe

Aby ograniczyć nieporozumienia związane z definicją kongresu krajowego i międzynarodowego EBCP określiło listę kongresów, które uznawane będą, jako międzynarodowe. Krajowe towarzystwa, które chciałyby podnieść rangę organizowanych przez nich kongresów mogą zwracać się do EBCP używając formularzy dostępnych na stronie internetowej EBCP.

KONGRESY MIĘDZYNARODOWE

AACP

AmericanAcademy of Cardiovascular Perfusion

AATS

AmericanAcademy of Thoracic Surgeons

AHA

American Heart Association

AMSECT

American Society of Extra-Corporeal Technology

ASAIO

American Society of Artificial Organs

BELSECT

Belgian Society of Extra - Corporeal Technology

EACTA

European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists

EACTS

European Association of Cardiothoracic Surgeons

EBCP

European Board of Cardiovascular Perfusion

ESAO

European Society of Artificial Organs

ESCS

European Society for Cardiovascular Surgery

FECECT

Foundation European Circulation Extra-Corporeal Tech.

DGfK

German Society of Cardiovascular Engineering

ISAO

International Society of Artificial Organs

ISCTS

International Society of Cardiothoracic Surgeons

SCA

Society of Cardiovascular Anaesthesiologists

STS

Society Thoracic Surgeons

Hammersmith Workshop

Mechanisms of Perfusion

Pathophysiology & Techniques

CREF/ San Diego

Tongagiro Meeting

New Zealand

Australasian-Meeting

The Australasian Society of Cardiovascular Perfusion

Perfusion Downunder Meeting

New Zealand

InterCEPT

International Course on Extra-Corporeal Technology

CroSect

Croation Congress

NATA

Network for Advancement of Transfusion Alternatives

Outcomes

The Key West Meeting

SATS & ScanSECT

Scandinavian Association of Extra-Corporeal Technology

SABM

Society for the Advancement of Blood Management Meeting

SCA

Society of Cardiovascular Anesthesiologists Meeting

Congress of the International Rotary Blood Pumps


U
waga: Lokalne i krajowe kongresy w języku innym niż angielski, seminaria, kursy i warsztaty tak, jak publikacje inne niż w języku angielskim muszą być zweryfikowane przez krajowych delegatów lub krajowe stowarzyszenie Perfuzjonistów. EBCP będzie weryfikowało międzynarodowe działania i publikacje w języku angielskim. Przełożony perfuzjonista będzie weryfikował działania związane z nauczaniem.

IV. Niepowodzenie odnowienia licencji:

Aby otrzymać odnowienie licencji, perfuzjonista któremu nie uda się złożyć w terminie dokumentacji musi złożyć wymagane dokumenty za poprzednie trzy lata oraz za czas, który upłynął od wymaganego terminu. Odnowienie licencji zostanie wydane tylko na pozostały czas wyjściowego 3-letniego okresu odnowienia licencji., np. dla dokumentów złożonych jeden rok po terminie - na pozostałe dwa lata tego 3-letniego okresu. Opłata za okres, który upłynął bez odnowionej licencji również będzie pobierana.

W sprawie jakichkolwiek dodatkowych pytań, proszę kontaktować się w pierwszej kolejności z krajowym delegatem. Jeśli dalsza pomoc będzie potrzebna, proszę pisać do Sekretarza w Podkomitecie Licencji.

EBCP

Znajdź nas na

facebook google+ twitter