EUROPEJSKA GRUPA DS. PERFUZJI SERCOWO - NACZYNIOWEJ (EUROPEAN BOARD OF CARDIOVASCULAR PERFUSION - EBCP)

ZAKRES MATERIAŁU DO PRZYGOTOWANIA NA EGZAMIN EBCP Licencyjny Podkomitet EBCP (EBCP Certification Sub-committee)

EBCP przygotowało zakres tematyczny stanowiący pomoc dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu licencyjnego. Większość tematów wymienionych w tym dokumencie będzie sprawdzane w pisemnym teście (pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru). Dokument ten wyznacza zakres tematyczny w dziedzinach nauk podstawowych i wiedzy klinicznej dostarczany przez EBCP do instytucji ubiegających się o akredytację dla prowadzonych programów szkoleniowych dla perfuzjonistów.


1. Anatomia i patofizjologia.
1.1.
Anatomia ogólna
a. Struktura komórki i kontrola genetyczna
b. Tkanki: struktura, budowa i funkcja
c. Ogólna budowa tętnic, żył i mikrokrążenia
d. Układ limfatyczny
e. Mięśnie szkieletowe, gładkie i mięśnie sercowe
f. Układ wydzielania wewnętrznego
1.2. Embriologia i anatomia noworodka
a. Okres embrionalny i rozwój zarodkowy układu sercowo-naczyniowego i oddechowego
b. Wady wrodzone układu sercowo -naczyniowego i oddechowego
c. Zmiany w układach sercowo-naczyniowym i oddechowym podczas porodu
1.3. Anatomia serca i układu oddechowego
a. Główne elementy budowy klatki piersiowej
b. Budowa serca: komory, zastawki i krążenie wieńcowe
c. Górny układ oddechowy i krtań
d. Tchawica i drzewo oskrzelowe
e. Płuca: budowa pęcherzyków i krążenie płucne
1.4. Układ nerwowy i neuropatologia
a. Ogólna budowa ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
b. Mózg i rdzeń kręgowy
c. Autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy: układ współczulny i przywspółczulny, zwoje nerwowe
d. Uraz mózgu
e. Choroby naczyń mózgowych: zakrzepica i zatorowość, udar mózgowy i przemijające/ przejściowe ataki niedokrwienne (TIA), krwawienie/ krwotok podpajęczynówkowy i wewnątrzmózgowy
f. Obrzęk mózgu
1.5. Wady wrodzone serca i leczenie chirurgiczne
a. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
b. Ubytki przegrody międzykomorowej
c. Przetrwały przewód przedsionkowo-komorowy
d. Przetrwały przewód tętniczy Botalla (ductus arteriosus)
e. Koarktacja aorty
f. Zwężenie aorty
g. Zespół niedorozwoju lewego serca
h. Prawokomorowe zaburzenia odpływu
i. Tetralogia Fallota
j. Zarośnięcie zastawki trójdzielnej
k. Anomalia Ebsteina zastawki trójdzielnej
l. Przełożenie wielkich pni tętniczych
m. Całkowite i częściowe nieprawidłowe ujście żył płucnych
n. Serce jednokomorowe
o. Nieprawidłowe położenie serca
p. Anomalie lewej tętnicy wieńcowej odchodzącej od tętnicy płucnej
q. Przeszczep serca
1.6. Nabyte choroby serca i leczenie chirurgiczne
a. Arteroskleroza - miażdżyca tętnic
b. Choroba niedokrwienna serca
c. Choroby zastawek serca
d. Niedorozwój serca i choroba nadciśnieniowa serca
e. Serce płucne i nadciśnienie płucne
f. Zapalenie mięśnia sercowego
g. Kardiomiopatia - choroby mięśnia sercowego
h. Choroby osierdzia
i. Serce a układ wydzielania wewnętrznego
j. Guzy serca
k. Zaburzenia rytmu i układu przewodzącego serca
l. Choroby aorty: tętniaki i rozwarstwienia
m. Przeszczep serca
1.7. Choroby układu oddechowego
a. Wady wrodzone
b. Nowotwory
c. Zakażenia
d. Zespół niewydolności oddechowej u dorosłych (ARDS)
e. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
f. Nadciśnienie płucne
g. Przeszczep płuc
h. Chirurgiczna resekcja płuca
1.8. Jama brzuszna i nerki
a. Budowa ogólna jamy brzusznej: nerka, wątroba, trzustka i przewód żoładkowo-jelitowy
b. Zapalenie kłębuszków nerkowych, nerczyca
c. Nadciśnienie nerkowe: układ Renina-angiotensyna
d. Niewydolność nerek: przewlekła i ostra niewydolność nerek
e. Przeszczep nerki
f. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C
g. Marskość wątroby i nadciśnienie wrotne
h. Niewydolność serca i wątroby
i. Niewydolność wątroby
j. Przeszczep wątroby
k. Cukrzyca: zmiany metaboliczne i powikłania
1.9. Układ odpornościowy
a. Pojęcie odporności: nieswoiste i swoiste
b. Limfocyty B: przeciwciała i układ dopełniaczy
c. Alergia i anafilaksja
d. Limfocyty T i układ zgodności tkankowej
e. Choroby autoimmunologiczne
1.10. Zapalenia
a. Przekaźniki/ mediatory aktywne naczyniowo, układ dopełniacza, kaskada reakcji zapalnej, metabolizm kwasu arachidowego
b. Uszkodzenia związane z leukocytami polimorfonuklearnymi
c. Wzrost przepuszczalności naczyń
d. Układowe objawy zapalenia
e. Ostre i przewlekłe zapalenie
1.11. Śmierć i umieranie
a. Pojęcie śmierci
b. Pobieranie narządów i transplantacje
2. Fizjologia
2.1.
Czynność błony komórkowej
a. Budowa i funkcja błony komórkowej
b. Błonowy transport nie-elektrolitów (dyfuzja i osmoza)
c. Błonowy transport elektrolitów (potencjały błonowe)
2.2. Ogólne zasady krążenie
a. Hemodynamika: fizyka krwi, przepływ krwi, ciśnienie
b. Objętość krwi i przestrzeń tkankowa ciała
c. Wewnętrzna kontrola krążenia
d. Przepływ krwi przez wybrane przestrzenie: krążenie mózgowe, nerkowe i skóra
2.3. Fizjologia oddychania
a. Wentylacja płuc
b. Transport tlenu i dwutlenku węgla do tkanek
c. Regulacja oddychania
d. Związek wentylacja/perfuzja
2.4. Fizjologia nerek i kontrola równowagi kwasowo-zasadowej
a. Filtracja kłębuszkowa i czynność kanalików
b. Klirens osocza
c. Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej
2.5. Fizjologia serca
a. Stymulacja rytmu serca
b. Mechaniczna czynność serca
c. Układ czuciowy związany z regulacją sercowo-naczyniową
d. Elektrokardiografia
2.6. Hematologia
a. Komórki krwi
b. Koagulacja krwi
c. Odporność
d. Alergia
e. Transfuzja (przetoczenia) krwi
3. Farmakologia
3.1.
Podstawy farmakologii
a. Związek lek-receptor
b. Farmakokinetyczne zagadnienia związane ze stosowaniem leków sercowo-naczyniowych
3.2. Farmakologia kliniczna
a. Leki inotropowe
b. Leki antyarytmiczne
c. Leki przeciwdusznicowe
d. Leki wpływające na mięśnie szkieletowe
e. Leki znieczulające
f. Leki przeciwbólowe
g. Leki przeciwkrzepliwe
h. Leczenie moczopędne w zastoinowej niewydolności serca
3.3. Płyny do przetoczeń: skład i leczenie
a. Objętość i ciśnienie osmotyczne (toniczność)
b. Wybrane elektrolity
c. Płyny krwiozastępcze
4. Technika perfuzyjna
4.1. Perspektywa historyczna
4.2. Techniki krążenia pozaustrojowego
a. Elementy zastępczego/ omijającego krążenia sercowo-płucnego
b. Metody przygotowania aparatury
c. Postępowanie kliniczne w pozaustrojowym krążeniu sercowo-płucnym (bypass sercowo-płucny)
d. Zarządzanie temperaturą podczas krążenia pozaustrojowego (bypass sercowo-płucny)
e. Postępowanie przeciwzakrzepowe (zarządzanie krzepliwością)
f. Stany nagłe w czasie krążenia pozaustrojowego (bypass sercowo-płucny)
g. Specjalne techniki krążenia pozaustrojowego dla wybranych operacji
h. Aspekty prawne i etyczne
4.3. Ochrona mięśnia sercowego
a. Cele ogólne i założenia w ochronie mięśnia sercowego
b. Stosowane metody kliniczne
c. Dostosowanie właściwych metod do potrzeb pacjenta
4.4. Zmiany patologiczne związane z krążeniem pozaustrojowym (bypass sercowo-płucny)
a. Efekty hipotermii
b. Odpowiedź zapalna
c. Bilans płynów i akumulacja płynów śródmiąższowych
d. Układ nerwowy
e. Funkcja nerek
f. Płuca
g. Wątroba
4.5. Fizyka ogólna
a. Ogólne prawa dotyczące przepływu gazów i płynów
b. Dynamika przepływu gazów i płynów
c. Materiały i ich właściwości
d. Dynamika krążenia i oddychania
4.6. Mikrobiologia
a. Drobnoustroje: natura i związek z zakażeniem i odpornością
b. Drobnoustroje: eliminacja i hamowanie wzrostu
c. Techniki aseptyczne
d. Metody i zasady technik sterylizacyjnych
4.7. Mechaniczne Wspomaganie Krążenia
a. Wskazania do użycia układów wspomagania krążenia
b. Wewnątrzaortalna Kontrapulsacja (IABP)
c. Urządzenia wspomagające pracę komór (Ventricular Assist Devices -VAD)
d. Pozaustrojowe wspomaganie oddychania
(Extracorporeal Membrane Oxygenation - ECMO/ECLS)
e. Pozaustrojowe przezbłonowe utlenowanie krwi (Augmentation of blood-gas exchange through intravascular oxygenation - IVOX)
f. Urządzenia implantowane - wszczepiane (TCI, Novacor)
4.8. Konserwacja krwi
a. Ryzyko transfuzji krwi
b. Techniki konserwacji krwi
4.9. Inne stosowane technologie
a. Nieinwazyjne techniki radiologiczne
b. Echokardiografia
c. Inwazyjna diagnostyka serca
d. Rezonans magnetyczny
e. Kardiologia nuklearna
f. Techniki analizy krwi i gazów w krwi
4.10. Ocena kliniczna danych z badań
a. Zasady przygotowywania/ konstruowania badania
b. Zasady związane z publikowaniem danych
c. Ocena krytyczna danych z badań
d. Opracowanie statystyczne danych


LEKTURA ZALECANA DO EGZAMINU EBCP
Twój program szkolenia w perfuzji otrzymał listę lektur zalecanych do przygotowania się do egzaminu. Tam, gdzie to jest możliwe, równoważne teksty w Twoim języku pokrywające zagadnienia wymienione w punktach A i B powinny być dostępne w Twojej instytucji/ zakładzie pracy.
A. LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Anatomia, Fizjologia. Patologia, Embriologia, Biochemia Medyczna, Immunologia, Podstawy Farmakologii (patrz poniżej)
B. BADANIA KLINICZNE - LEKTURA DODATKOWA W ZAKRESIE:
Dynamika przepływu, kliniczny bypass sercowo-płucny, wybrane aspekty kliniczne bypassu sercowo-płucnego, lektura na temat mechanicznego wspomagania serca, chirurgiczna patofizjologia serca i podstawy postępowania chirurgicznego, interpretacja danych diagnostycznych, podstawy monitoringu, opieka okołooperacyjna nad pacjentem kardiochirurgicznym, anestezjologia kardiochirurgiczna (patrz poniżej)
C. PIŚMIENNICTWO MEDYCZNE
Ponieważ bypass sercowo-naczyniowy jest dziedziną szybko rozwijającą się kształcenie ustawiczne poprzez lekturę piśmiennictwa zawodowego jest niezbędne do zapoznawania się i bycia na bieżąco z najnowszymi technologiami i zasadami postępowania. Następujące piśmiennictwo lub odpowiedniki w lokalnych językach są zalecane, jako lektura dodatkowa. Tutaj wymienione są nazwy piśmiennictwa: Perfusion, Eduard Arnold, publisher Annals of Thoracic Surgery, articles on cardiopulmonary bypass Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, articles on cardiopulmonary bypass European Journal of Cardio-thoracic Surgery, articles on cardiopulmonary bypass Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, articles on cardiopulmonary bypass Journal of Extracorporeal Technology, AmSECT publication National or Regional Journals of Extracorporeal Technology.

LEKTURA SUGEROWANA
Podkomitet EBCP do spraw licencji, ostatnia modyfikacja: 1995
CEL LISTY LEKTUR
EBCP publikuje spis lektur zarówno w naukach podstawowych jak i dotyczącej klinicznej perfuzji. Zwraca się szczególną uwagę, że ten spis lektur jest podstawą do przygotowania się przed egzaminem EBCP. Intencją przygotowania tej listy lektur jest wprowadzenie użytecznych materiałów do czytania, gdzie student może znaleźć informacje w zakresie poruszanym w liście lektur. Zawarte piśmiennictwo stanowi przykład wielu innych, podobnych lektur, które są dostępne. Student może znaleźć znakomite kompendia czy książki typu kompendia w swoim własnym języku. Wiele lektur dotyczy obszernych zagadnień medycyny, student może znaleźć użyteczne informacje np. dotyczące farmakologii układu sercowo-naczyniowego, patofizjologii chorób serca, ochrony mięśnia sercowego (kardioprotekcja), interpretacji danych otrzymanych z cewnikowania serca i innych wybranych tematów chirurgii sercowo-naczyniowej, anestezjologii kardiologicznej i podręczników z zakresu kardiologii. Z drugiej strony być może nie istnieje pojedyncza książka, która pokrywa wszystkie aspekty kliniczne, które są niezbędne dla perfuzjonisty. Najnowsze dane dotyczące rozwoju tematu są poruszane i opisywane w piśmiennictwie zawodowym (publikacjach klinicznych).
A. NAUKI PODSTAWOWE - LEKTURA OBOWIĄZKOWA
Wymienione książki zawierają najważniejsze obowiązkowe wiadomości z zakresu nauk podstawowych wymagane przez EBCP do egzaminów. Jednak rekomenduje się zapoznanie się z wybranymi rozdziałami z zakresu lektur dodatkowych w dziedzinach nauk podstawowych, aby być w stanie odpowiedzieć na niektóre pytania z listy egzaminacyjnej EBCP.
1. Anatomia, Fizjologia, Biochemia Medyczna, Immunologia
I.. Stuart Ira Fox: Human Physiology
Brown Publishers,
Dubuque - Melbourne - Dublin, newest edition (4th edition 1993), 663 pages.
Najnowsze wydanie (czwarte wydanie 1993), 663 stron.
Bogato ilustrowana, każdy rozdział posiada ogólny zarys, streszczenie i sekcję powtórzeniową oraz listę dalszych zalecanych lektur. Znakomita dla samokształcenia.
2. Podstawy farmakologii
Jedna z dwóch alternatywnych.
II.. Albrecht Ziegler and Detlef Bieger: Pocket Atlas of Pharmacology. Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New York, newest edition (1993), 345 pages. Najnowsze wydanie (1993), 345 stron.
Zawiera podstawy ogólne farmakologii (78 stron), farmakologii układowej (200 stron), zawiera rozdział opisujący leczenie wybranych chorób.
Podręcznik zawiera 149 kolorowych tablic na temat podstaw farmakologii i jest dobrze przygotowany do samodzielnej nauki. III.. M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance. Blackwell Scientific Publications, Oxford, newest edition, 88 pages. Najnowsze wydanie, 88 stron.
Uwagi: część dotycząca ogólnej farmakologii wymaga uzupełnienia. Książka składa się ze schematycznych rysunków i wyjaśnień dotyczących tych rysunków i ich opisów. Zasady farmakologii ogólnej są bardzo krótko opisane, ale farmakologia układowa jest opisana bardzo dobrze.
B. NAUKI PODSTAWOWE - LEKTURA DODATKOWA
Lektury te są użyteczne, jako materiały referencyjne, mogą być używane w celu uzupełnienia lektur obowiązkowych z zakresu nauk podstawowych, lecz nie są podstawą do przygotowania się do egzaminu EBCP w zakresie nauk podstawowych. Są dobrze ilustrowane i przydatne do samodzielnej nauki.
1. Biochemia
IV.. Pamela C. Champe, Richard A. Harvey: Lippincott's Illustrated
Reviews: Biochemistry J. B. Lippincott Company,
Philadelphia, newest edition (2nd edition 1994), 421 pages. Najnowsze wydanie (drugie wydanie 1994), 421 stron.
Bogato ilustrowana (ponad 500 rysunków), posiada konspekt opisujący układ tekstu i odnośniki do innych rozdziałów tej książki oraz do książek z zakresu farmakologii wydanych z tej samej serii, rozdział pytań i odpowiedzi oraz obszerną listę do dalszej lektury. Jest to raczej książka o charakterze pomocniczego podręcznika niż podstawowy podręcznik. Książka może dobrze służyć do nauki własnej.
2. Patologia
Następujące podręczniki zawierają zarówno podstawy jak i informacje na temat mechanizmów choroby. Mogą również służyć, jako referencje lub odnośniki do patologii układowej, np. patologii wątroby, immunopatologii, hematologii. Informacje na temat patologii wybranych chorób sercowo-naczyniowych, mogą być znalezione np. w książkach na temat chirurgii kardiologicznej, anestezjologii kardiologicznej i należy się z nimi zapoznać stosownie do listy lektur do egzaminu EBCP. V.. Alan Stevens, James Lowe: Pathology Mosby, London, newest edition (1995), basic pathology 121 pages, altogether 520 pages. Najnowsze wydanie (1995), podstawy patologii 121 stron, razem 520 stron. Bogato ilustrowana. Odpowiednia do samodzielnej nauki. VI. Emanuel Rubin, John L. Farber: Essential Pathology J.B. Lippincott Company, Philadelphia, newest edition (1990), basic pathology 250 pages, altogether 809 pages. Najnowsze wydanie (1990), podstawy patologii 250 stron, razem 809 stron. Bogato ilustrowana. Odpowiednia do samodzielnej nauki.
4. Mikrobiologia i immunologia
Podręczniki z zakresu patologii (B.2.1 i B.2.2) zawierają podstawy mikrobiologii, oba podręczniki dotyczą patologii i fizjologii (A.1.1) zawierają podstawy immunologii. Wybrane zagadnienia dotyczące mikrobiologii chirurgicznej i aseptyki są zawarte w podręcznikach z zakresu klinicznej chirurgii sercowo-naczyniowej. Następujące książki zawierają bardziej dokładne podręczniki referencyjne. VII.. Cedric A. Mims, John H.L. Playfair, Ivan M. Roitt, Derek Wakelin, Rosamund Williams, Roy M. Anderson: Medical Microbiology Mosby, London, najnowsze wydanie (1993). Podręcznik referencyjny z mikrobiologii. VIII.. Ivan Roitt: Essential Immunology Blackwell Scientific Publications, London, newest edition (8th edition 1994) 493 pages. Najnowsze wydanie (ósme wydanie 1994), 493 strony. Podręcznik referencyjny z immunologii.
5. Embriologia
Rozdziały opisujące rozwój serca i układu krążenia. Podręczniki z chirurgii sercowo-naczyniowej również zawierają podstawy embriologii wybranych wad wrodzonych. 8
IX.. T. W. Sadler: Langman's Medical Embryology Williams & Wilkins, Baltimore, newest edition (6th edition 1990), Chapter Cardiovascular System.
Najnowsze wydanie (szóste wydanie 1990). Lektura dodatkowa uzupełniająca główne podręczniki. 6. Dynamika przepływów
C. PRACE KLINICZNE - PODSTAWY
1. Podstawowe podręczniki na temat klinicznego bypassu sercowo-płucnego. Celem jest zrozumienie historii i rozwoju klinicznego bypassu sercowo-płucnego, tło fizjologiczne i technologiczne, rutynowe techniki bypassu, efekty patofizjologiczne bypassu, postępowania koagulacyjne, perfuzja narządowa i ochrona podczas bypassu, standardowe urządzenia używane podczas bypassu. Wszystkie te podręczniki zawierają zasadnicze informacje potrzebne do egzaminu EBCP. Zaleca się uzupełnienie tych podręczników przez dodatkową lekturę wybranych książek z zakresu chirurgicznej patofizjologii oraz podstaw korekcji chirurgicznej najczęściej występujących wrodzonych wad serca, interpretacja przedoperacyjnych badań diagnostycznych, zrozumienie zasad monitorowania i farmakologii klinicznej leków naczyniowo-czynnych oraz anestetycznych.
X.. Charles C. Reed, Trudi B. Stafford: Cardiopulmonary bypass. Texas Medical Press, Houston, Texas, newest edition (2nd edition 1985, 500 p.). Najnowsza edycja (druga edycja 1985, 500 stron).
Opisuje większość zagadnień klinicznego bypassu sercowo-płucnego w skrócie z referencjami. Podstawy dotyczące urządzeń oraz technik (jakkolwiek edycja z 1985 roku nie zawiera informacji na temat najnowszych technologii).
XI.. Pierre A. Casthely, David Bregman: Cardiopulmonary Bypass:
Physiology, Related Complications, and Pharmacology. Futura Publishing Company,
Mount Kisco, New York, newest edition (1991 edition available).
Najnowsze wydanie (dostępne wydanie 1991). Podstawowy podręcznik, zawiera większość podstawowych zagadnień. XII.. Glenn P. Gravlee, Richard P. Davis, Joe R. Utley: Cardiopulmonary Bypass: Principles and Practice Williams & Wilkins, Baltimore, newest edition (1st edition 1993)
Najnowsze wydanie (pierwsze wydanie 1993).
Najbardziej skondensowany podręcznik na temat medycznych aspektów bypassu kardio-sercowo-płucnego. Najlepszy podręcznik referencyjny. XIII.. Christina Mora, John Murkin: Cardiopulmonary bypass. First edition, Springer Verlag 1995
Pierwsze wydanie, Springer Verlag 1995.
XIV.. K. M. Taylor: Cardiopulmonary Bypass: Principles and Management Chapman and Hall Medical,
London, newest edition (1st edition 1986). Najnowsze wydanie (pierwsze wydanie 1986).
2. Wybrane aspekty klinicznego bypassu sercowo-płucnego.
Podręczniki te mogą być użyte, jako dodatkowa lektura w wybranych obszarach bypassu sercowo-płucnego , ponieważ zawierają obszerniejszy materiał niż podstawowe podręczniki.
XV.Charles C. Reed, Mark Kurusz, A. Earl Lawrence Jr.: Safety and Techniques in Perfusion. Quali- Med Inc., Stafford, Texas, newest edition (1st edition 1988).
Najnowsze wydanie (pierwsze wydanie 1988). Uznana książka na temat bezpieczeństwa.
XVI.. Richard A. Jonas, Martin J. Elliott: Cardiopulmonary bypass in neonates, infants and young children. Butterworth-Heineman, newest edition (1994 edition available, 312 p.).
Najnowsze wydanie (dostępne wydanie 1994, 312 stron). Tytuł mówi wszystko.
XVII.. Philip H. Kay: Techniques in Extracorporeal Circulation. Butterworth-Heineman,
Oxford, UK, newest edition (3rd edition 1992, 336 p.). Najnowsze wydanie ( trzecie wydanie 1992, 336 stron).
Podręcznik zorientowany na techniki, przygotowany z udziałem firmy. Skondensowany, zbity tekst, drobna czcionka. Pokrywa większość najważniejszych aspektów, aczkolwiek niektóre z nich dość powierzchownie, np. funkcje nerek, niektóre inne zagadnienia medyczne bardziej szczegółowo, np. protekcja mięśnia sercowego.
Obszerna lista referencyjna, szczególnie do starszych opracowań (prac klinicznych).
3. Książki dotyczące mechanicznego wspomagania serca.
Ogólne podręczniki z zakresu klinicznego bypassu sercowo-płucnego zawierające zróżnicowaną zawartość informacji na temat mechanicznego wspomagania serca, żeby jednak lepiej zrozumieć temat rekomendowane są dodatkowe podręczniki.
XVIII.. Terence Lewis, Timothy R. Graham: Mechanical Circulatory Support. Edward Arnold, London, newest edition.
Najnowsze wydanie.
D. PRACE KLINICZNE - LEKTURA DODATKOWA
1. Chirurgiczna patofizjologia serca i podstawy postępowania chirurgicznego.
Interpretacja danych diagnostycznych, podstawy monitorowania, opieka okołooperacyjna nad pacjentem kardiochirurgicznym.
W rozdziale C książki ujęta jest patologia chirurgiczna, patologia sercowo-naczyniowa, patofizjologia oraz podstawy postępowania chirurgicznego w chorobach sercowo-naczyniowych. Oto przykłady książek, które opisują te zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy. Student również powinien zapoznać się z wybranymi zagadnieniami farmakologii klinicznej leków używanych podczas operacji na otwartym sercu oraz u pacjentów przygotowywanych do operacji serca. Informacje te można znaleźć w skróconych opracowaniach dotyczących anestezjologii sercowo-naczyniowej. Wśród leków tych znajdują się te stosowane podczas stanów nagłych sercowo-naczyniowych, leki stosowane do kontroli koagulacji (krzepnięcia), leki używane w anestezjologii sercowo-naczyniowej, podstawy profilaktyki antybiotykowej oraz inne leki używane podczas operacji na otwartym sercu. Zbiorcze podręczniki na temat chirurgii klatki piersiowej przeznaczone dla podstawowych studiów, mogą być również osiągalne w innych językach. 9
XIX.. L. Henry Edmunds, William I. Norwood, David W. Low: Atlas of Cardiothoracic Surgery.
Lea & Febiger,
Philadelphia - London, newest edition (1990 edition available 290 pages).
Najnowsze wydanie (dostępne wydanie 1990, 290 stron).
Jest to ilustrowany podręcznik na temat technik chirurgii serca i klatki piersiowej. Każda procedura jest prezentowana krok po kroku za pomocą ilustracji i towarzyszących opisów. Książka jest ściśle ograniczona do opisów technik operacyjnych. Nie ma informacji na temat patofizjologii ani innych dodatkowych informacji.
XX.. Frederick A. Hensley, Jr., Donald E. Martin: A Practical Approach to Cardiac Anesthesia. Little, Brown and Co., , Boston, latest edition (2nd edition 1995, 674 pages)
Najnowsze wydanie (drugie wydanie 1995, 674 stron).
Podręcznik o charakterze ?książki kucharskiej?, daje szybką orientację w zakresie podstawowych zagadnień, wybranych problemów. Zawiera użyteczne informacje dotyczące patofizjologii, procedur monitorowania, farmakologii oraz zawiera wiele użytecznych rysunków dotyczących fizjologii, farmakologii i technik chirurgicznych.
XXI.. Stephen J. Thomas, Jan L. Kramer: Manual of Cardiac Anesthesia Churchill Livingstone, New York, newest edition (2nd edition 1993, 553 pages) Najnowsze wydanie (drugie wydanie 1993, 553 stron). Podręcznik zorientowany na zagadnienia kliniczne, teksty ujęte są bardzo skrótowo i zawierają układ hierarchiczny (układ konspektu). Opisuje patofizjologię najczęstszych oraz mniej częstych chorób serca i ogólne zasady korekcji chirurgicznej, podstawy klinicznej farmakologii leków naczyniowo-czynnych, leków anty-arytmicznych, anestetyków, monitorowanie, różne metody wspomagania krążenia, podstawy ochrony mięśnia sercowego oraz zaburzeń krzepnięcia.
E. PODRĘCZNIKI REFERENCYJNE W DZIEDZINIE CHIRURGII SERCA I ANESTEZJOLOGII KARDIOLOGICZNEJ
Książki te są obszernymi podręcznikami w swoich dziedzinach. Mogą być używane, jako podręczniki referencyjne w zapoznawaniu się z wybranymi aspektami, jako źródło pogłębiania wiedzy.
XXII.. John W. Kirklin, Brian G. Barratt-Boyes: Cardiac Surgery. Churchill Livingstone, New York, newest edition (2nd edition 1993, 1779 p.). Najnowsze wydanie (drugie wydanie 1993, 1779 stron). Wyczerpujący podręcznik na temat chirurgii serca, użyteczny jako materiał referencyjny. XXIII.. Joel A. Kaplan: Cardiac Anesthesia W. B. Saunders Company, Philadelphia, newest edition (3rd edition 1993), 1328 pages. Najnowsze wydanie (trzecie wydanie 1993, 1328 stron). Obszerny podręcznik referencyjny zawierający postępowanie przedoperacyjne, monitoring okołooperacyjny, farmakologię kliniczną leków układu sercowo-naczyniowego oraz leków znieczulających, aspekty patofizjologiczne nabytych i wrodzonych wad serca, okołooperacyjna i pooperacyjna opieka. 10

EBCP

Znajdź nas na

facebook google+ twitter